Yttrande över Finansdepartementets promemoria Nya faktureringsregler vad gäller mervärdesskatt

I promemorian föreslås omfattande ändringar i mervärdesskattelagen (1994:200). Ändringarna är föranledda av det nya faktureringsdirektivet (Dir 2010/45/EU om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller regler om fakturering). Syftet med förslaget är att förenkla och harmonisera regelverket kring fakturor och fakturering vid handel inom EU. Förslaget innebär förtydliganden av reglerna om en fakturas innehåll och om hur de svenska faktureringsreglerna ska tillämpas vid gränsöverskridande handel. Förslaget innefattar också regler rörande bestämning av beskattningsunderlag vid handel i utländsk valuta samt regler om tidpunkt för redovisning av mervärdesskatt vid handel inom EU. Vidare innehåller förslaget bestämmelser som avser att ge behöriga myndigheter inom EU rätt att på elektronisk väg få tillgång till fakturor som hos näringsidkaren förvaras elektroniskt.