Yttrande över Finansdepartementets promemoria Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

De i promemorian lämnade förslagen är föranledda av ändringar i mervärdesskattedirektivet (direktiv 2006/112/EG) och genom förslagen genomförs återstående delar av direktiv 2008/8/EG i Sverige. Förslagen syftar dels till att förenkla för företagen, dels till att tjänster i högre grad ska beskattas där de konsumeras. I promemorian föreslås bl.a. ändringar som motsvarar den ändrade lydelsen av artikel 58 i mervärdesskattedirektivet, enligt vilken telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster som tillhandahålls icke beskattningsbara personer ska beskattas i köparens land oavsett om säljaren är etablerad i tredje land eller inom EU. Säljaren ska därmed ta ut mervärdesskatt i enlighet med den skattesats som gäller i köparens land och betala skatten till det landet. Vidare föreslås att det för att förenkla säljarens fullgörande av dennes mervärdesskatteskyldigheter införs en särskild ordning för redovisning och betalning av skatt genom en enda kontaktpunkt. Den särskilda ordningen innebär att ett svenskt företag som tillhandahåller privatpersoner i andra EU-länder telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster kan redovisa och betala skatten för omsättningarna i de andra länderna till Skatteverket. Skatteverket vidarebefordrar sedan deklarationsuppgifter och betalning till den behöriga myndigheten i beskattningslandet. Det föreslås också att den befintliga särskilda ordningen för beskattningsbara personer som är etablerade utanför EU och som tillhandahåller privatpersoner i Sverige elektroniska tjänster utvidgas till att även omfatta telekommunikationstjänster och radio- och tv-sändningar. De särskilda ordningarna utgör elektroniska förfaranden och är frivilliga för företagen. Inom de särskilda ordningarna finns det inte någon avdragsrätt för ingående mervärdesskatt. I stället finns en rätt till återbetalning av mervärdesskatten. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.