Yttrande över Finansdepartementets promemoria om ändrad intäktsränta i skattekontot

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244) genom att införa en ny begränsning för beräkning av intäktsräntan på skattekontot. Intäktsräntan på skattekontot utgörs av

45 procent av basräntan. Basräntan beräknas med utgångspunkt i räntan på sexmånaders statsskuldsväxlar men den kan idag inte understiga 0,5625 procent. Eftersom intäktsräntan på skattekontot är skattefri motsvarar den en skattepliktig ränta på 0,72 procent för aktiebolag. I remissen föreslås att det tidigare generella golvet på 1,25 procent för basräntan inte längre ska tillämpas vid beräkningen av intäktsräntan utan istället införs ett golv för intäktsräntan motsvarande 0. Genom att den nu föreslagna spärren har konstruerats som ett golv för intäktsräntan kommer räntan att följa med det allmänna ränteläget upp när det höjs. Åtgärden föreslås mot bakgrund av indikationer på att skattekontot i ökad utsträckning används för kapitalplacering trots att kontot inte är avsett för det.

 

Taggar:

skattekontot