Yttrande över Finansdepartementets promemoria om avdragsrätt vid representation

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen föreslås ändringar i mervärdesskattelagen (1994:200) och i inkomstskattelagen (19999:1229). Enligt gällande rätt är avdragsrätten för mervärdesskatt vid representationsmåltider begränsad till att högst uppgå till mervärdesskatten på beloppet 90 kronor. Vid tillämpningen av regleringen medges däremot högre avdrag eftersom beloppsgränsen inte är förenlig med EU-rätten. Avseende inkomstskatten sker idag uppdelningar mellan avdragsgill och icke avdragsgill representation med anledning av att utgifter för lunch, middag eller supé inte får överstiga 90 kronor per person och måltid. I remissen föreslås ändringar av avdragsrätten för representation avseende både mervärdesskatt och inkomstskatt. Förslaget avseende mervärdesskatt är att avdraget högst får uppgå till mervärdesskatten på 300 kronor per person och tillfälle. Förslaget avseende inkomstskatten är att slopa avdragsrätten för måltidsrepresentation men att utgifter för enklare förtäring som inte kan anses ersätta en måltid och är av mindre värde fortfarande ska vara avdragsgillt.

 

 

Taggar:

representation