Yttrande över Finansdepartementets promemoria om ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Promemorian innehåller ett förslag om en ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen (1994:200, ML), föranlett av den unionsrättsliga definition av fastighetsbegreppet som träder i kraft den 1 januari 2017. I oktober 2013 antog Europeiska unionens råds genomförandeförordning (EU) nr 1042/2013 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 vad gäller platsen för tillhandahållande av tjänster och i ändringarna ingår en definition av begreppet fast egendom som medför behov av ändringar i mervärdesskattelagen. I promemorian föreslås således att begreppet fastighet i ML ersätts med en hänvisning till definitionen av fast egendom i genomförandeförordning (EU) nr 282/2011, samt med den nya fastighetsdefinitionen sammanhängande ändringar i ML och en ytterligare anpassning på fastighetsområdet till det unionsrättsliga mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG). Det anges att de sammanhängande ändringarna är nödvändiga då fastighetsbegreppets räckvidd har betydelse bland annat för omfattningen om undantagen från skatteplikt, tillämpningen av den omvända skattskyldigheten inom byggsektorn och jämkningen av avdrag för ingående skatt hänförlig till investeringsvaror. Fastighetsbegreppet anges även ha betydelse för avgränsningen av tillämpningsområdet för omsättningslandsregeln för tjänster med fastighetsanknytning.