Yttrande över Finansdepartementets promemoria om nya regler för finansiella konglomerat och grupper

Den remitterade promemorian innehåller Finansdepartementets förslag till ändringar i lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat, lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar, samt försäkringsrörelselagen (2010:2043) och syftar till att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (2011/89/EU) av den 16 november 2011 om ändring av direktiven 98/78/EG och 2009/138/EG vad gäller extra tillsyn över finansiella enheter i ett finansiellt konglomerat (ändringsdirektivet). Förslaget innehåller bland annat en ny möjlighet att undanta finansiella konglomerat från konglomerattillsyn när balansomslutningen för den minsta sektorn underskrider ett belopp motsvarande 6 miljarder euro, samt att kravavräkningsmetoden inte längre ska vara en tillåten metod för beräkningen av ett finansiellt konglomerats kapitalkrav och kapitalbas.