Yttrande över Finansdepartementets promemoria om Skattefrihet för alkolås i förmånsbilar

Förslaget är en del i regeringens strategi att stimulera till att alkolås i högre grad blir accepterat och använt i samhället.