Yttrande över Finansdepartementets promemoria Redovisningsskyldighetens inträde samt vissa andra förfarandefrågor på punktskatteområdet

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Promemorian innehåller förslag till ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen (1994:1776) om skatt på energi, lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, lagen (2011:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet och skatteförfarandelagen (2011:1244).

I promemorian föreslås vissa justeringar i ett tidigare remitterat förslag från Skatteverket avseende redovisningsskyldighetens inträde för punktskatter. Det föreslås att redovisningsskyldigheten ska inträda samtidigt med skattskyldigheten men att en särskild bestämmelse införs för att underlätta redovisningen av punktskatt för flyttningar av uppskovsbränslen som sker i anslutning till månadsskiftet. Avseende energiskatt på elektrisk kraft föreslås en särskild bestämmelse om att skatten i vissa fall ska redovisas för redovisningsperioden efter den redovisningsperiod då skattskyldigheten inträder. I promemorian föreslås även vissa bestämmelser om undertecknande av ansökningar, förelägganden och dokumentationsskyldighet i samband med återbetalning och kompensation av punktskatt, nya bestämmelser om beskattning av varor som försvinner under en uppskovsflyttning och borttagande av möjligheten att ha ett skatteupplag i bostad. Det föreslås slutligen vissa ändringar och förtydliganden avseende bestämmelserna om flyttning av varor till små vinproducenter samt att vissa uppgifter om registrerade avsändare i beskattningsdatabasen ska få lämnas ut.

 

Taggar:

punktskatter