Yttrande över Finansdepartementets promemoria Revision i finansiella företag (Ds 2012:4)

Finansdepartementets promemoria innehåller förslag till ändring i sparbankslagen (1987:619), lagen (1995:1570) om medlemsbanker, lagen (2004:297) om bank och finansieringsrörelse, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och i försäkringsrörelselagen (2010:2043). 

De föreslagna ändringarna berör såväl revisionsföretag som finansiella företag (banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag och försäkringsbolag). Syftet är att dels skapa samma förutsättningar gällande revision för noterade och onoterade finansiella företag, dels att stärka revisorernas oberoende. För att uppnå detta föreslås att reglerna om revisorsrotation för noterade företag, d.v.s. att ett revisorsuppdrag får gälla högst sju år i följd, utökas till att gälla även onoterade finansiella företag. Vidare föreslås att alla finansiella företag som huvudregel ska ha ett revisionsutskott, men att företaget ska kunna välja att styrelsen i stället ska utföra utskottets uppgifter. Styrelsen ska också kunna fatta beslut om huruvida företaget får anlita revisorn för andra tjänster än revision och i så fall i vilken omfattning detta ska se. Vad gäller mindre försäkringsföretag framhålls i promemorian att Finansinspektionen enligt gällande regelverk har möjlighet att ge individuella dispenser.