Yttrande över Finansdepartementets promemoria Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2015

Syftet med de föreslagna skattehöjningar som redovisas i promemorian är att finansiera reformer som aviserats i 2014 års vårproposition. För flera av förslagen anges även att andra målsättningar kan främjas genom skattehöjningarna, som exempelvis bättre folkhälsa och minskade utsläpp av växthusgaser.

I promemorian föreslås att rätten att göra avdrag för premier för pensionsförsäkring och inbetalningar på pensionssparkonton (pensionssparavdrag) begränsas genom att det fasta beloppet sänks från 12 000 till

2 400 kr per år. Vidare föreslås att punktskatten på cigaretter, röktobak, cigarrer, cigariller och tuggtobak höjs med 4 procent. Punktskatten på snus höjs med 22 procent. Det föreslås också att punktskatten på öl, vin, andra jästa drycker än vin och öl samt mellanklassprodukter höjs med 9 procent. Punktskatten på sprit höjs med 1 procent. Fordonsskatten föreslås höjas för flertalet personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar i det koldioxidbaserade systemet. Höjningen sker genom att utsläppsnivån för när koldioxidbeloppet tas ut sänks från 117 gram till 111 gram koldioxid per km samt genom att koldioxidbeloppet höjs från 20 kr till 22 kr. För fordon som är utrustade med teknik för drift med en bränsleblandning som huvudsakligen består av alkohol eller helt eller delvis med annan gas än gasol, höjs koldioxidbeloppet från 10 kr till 11 kr. Samtidigt höjs bränslefaktorn som används vid beräkningen av fordonsskatten för dieseldrivna lätta fordon från 2,33 till 2,37. En höjning föreslås också i det viktbaserade systemet för fordonsskatt genom att skatten för personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar höjs med ca 11 procent för dieseldrivna fordon och ca 14 procent för övriga fordon. Vidare föreslås att reglerna i mervärdesskattelagen som möjliggör gruppregistrering för företag i den finansiella sektorn och för företag i inkomstskatterättsliga kommissionärsförhållanden avskaffas. Slutligen föreslås att beloppsgränsen för att få utfärda en förenklad faktura höjs till 4 000 kr.

Följande författningar berörs av de förslagna skattehöjningarna: mervärdesskattelagen (1994:200), lagen  (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, inkomstskattelagen (1999:1229), vägtrafikskattelagen (2006:227), lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt och skatteförfarandelagen (2011:1244).

Samtliga nya regler föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

Taggar:

skattefrågor