Yttrande över Finansdepartementets remiss av Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag – överväganden och förslag

I promemorian föreslås en ny lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och att lagen (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag ska upphöra att gälla samt att lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar förtydligas. Förslagen innebär bl.a. att allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag åläggs krav på marknadsmässig avkastning samt att möjligheten till värdeöverföring mellan sådana bolag och kommuner begränsas. Enligt promemorian kommer detta att leda till en större öppenhet och affärsmässighet i förhållandet mellan kommunerna och de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen samt mer konkurrensneutrala villkor mellan kommunalägda och privatägda bostadsföretag.