Yttrande över Finansdepartementets remiss av närvaroliggare och kontrollbesök

Bestämmelserna om personalliggare, lagen (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher, trädde ikraft den 1 januari 2007 och gäller för restauranger och frisörer. Den remitterade promemorian innehåller dels en utvärdering av den kontrollverksamhet som hittills bedrivits, dels en bedömning om kontrollen bör utvidgas. Enligt promemorian finns det skäl att kontrollverksamheten också bör omfatta bygg- och tvätteribranschen. I promemorian föreslås vidare att begreppet personalliggare ersätts med närvaroliggare, att begreppet verksamhetslokal ersätts med arbetsplats, att skyldigheten att föra en närvaroliggare knyts till arbetsplatsen samt att begreppet noteringspliktig verksamhet införs. Dessutom föreslås att en gemensam närvaroliggare ska föras vid en arbetsplats där flera näringsidkare är verksamma med noteringspliktig verksamhet samt att undantaget för enskilda näringsidkare och vissa fåmansföretag från skyldigheten att föra närvaroliggare tas bort. Förslagen föranleder ändringar i lagen om skattekontroll i vissa branscher och en ny förordning om närvaroliggare.