Yttrande över Finansdepartementets remiss av promemorian Nedsättning av egenavgifter

I promemorian föreslås att vid beräkningen av egenavgifter för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag ska, efter begäran i självdeklarationen, avdrag göras med 5 procent av avgiftsunderlaget för inkomst av aktiv näringsverksamhet, dock högst med 10 000 kr per år. Avdraget förutsätter att avgiftsunderlaget överstiger 40 000 kr, att den avgiftsskyldiga har fyllt 26 men inte 65 år och att avdraget uppfyller villkoren i EU-kommissionens regelverk för stöd av mindre betydelse. Därutöver införs vissa begränsade bestämmelser för handelsbolag och andra fall när näringsverksamhet bedrivs gemensamt av flera avgiftsskyldiga. Avdraget vid beräkningen av egenavgifterna ska hanteras av Skatteverket inom ramen för det ordinarie deklarationsförfarandet. Förslagen föranleder ändringar i socialavgiftslagen (2000:980), lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter, och lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

Taggar:

egenavgifter