Yttrande över Finansdepartementets remiss om departementspromemorian Det nya punktskattedirektivet

Den remitterade promemorian har upprättats i Finansdepartementet och innehåller förslag om ändringar i lagen om (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen (1994:1776) om skatt på energi, skattebetalningslagen (1997:483), lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter och lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet. Förslagen är en följd av att den Europeiska gemenskapen, i enlighet med direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008, inrättat ett gemensamt datoriserat transport och kontrollsystem kallat Excise Movement Control System (EMCS). Av promemorian framgår att införandet av EMCS kommer att effektivisera hanteringen av punktskatter men att det i vissa fall kommer att leda till ökade administrativa kostnader. Då promemorian inte närmare belyser förslagens påverkan på företagens kostnader saknar Regelrådet möjlighet att bedöma om den från administrativ synpunkt bästa lösningen valts. Regelrådet kan därför inte tillstyrka förslagen.