Yttrande över Finansdepartementets remiss om enhetstillstånd för förenklade förfaranden – nya bestämmelser i EG:s tullagstiftning

Promemorian innehåller förslag till ändringar i tullagen (2000:1281), mervärdesskattelagen (1994:200), lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1776) om skatt på energi, lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam, lagen (2000:1225) om straff för smuggling, tullförordningen (2000:1306), förordningen (1999:1135) om misstankeregister och lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet. I promemorian anges att de förslagna ändringarna är en följd av ändringar i tillämpningskodexen1. Kommissionen har genomfört en ändring i tillämpningskodexen som innebär att bestämmelserna om enhetstillstånd utvidgas till att även omfatta det förenklade deklarationsförfarandet och det lokala klareringsförfarandet vid övergång till fri omsättning och export.

De förslag som promemorian innehåller innebär bl.a. att en importör med enhetstillstånd ska kunna lämna skattedeklaration i samband med tulldeklarationen till en tullmyndighet i ett annat EG-land utan krav på att ansökan om det först har skett till Tullverket. Vidare innebär förslagen en möjlighet för Tullverket att medge undantag från kravet att även lämna underrättelser till Tullverket då underrättelse ska lämnas till ett annat EG-lands tullmyndighet enligt artikel 266 eller artikel 285 i förordningen (EEG) nr 2454/93. I promemorian anförs att de föreslagna ändringarna i svenska författningar innebär anpassningar till de nya bestämmelserna i tull- och tillämpningskodexen, anpassningar av terminologin och en förenkling av hanteringen när det gäller ansökningsförfarandet för importörer med enhetstillstånd. Bedömningen är att de föreslagna ändringarna sammantaget leder till administrativa lättnader för näringslivet. Regelrådet kan ansluta sig till denna bedömning och tillstyrker – trots att någon beloppsmässig beräkning av lättnaderna inte genomförts – förslagen.