Yttrande över Finansdepartements promemoria Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen

Remissen innehåller förslag till ändringar i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Förslagen avser att införa standarder antagna inom Financial Action Task Force (Fatf) i svensk lag.

Mer specifikt föreslås att definitionen av en person i politiskt utsatt ställning revideras bl.a. så att inte familjemedlemmar eller kända medarbetare till en sådan person ska omfattas av definitionen längre. Vidare föreslås att en verksamhetsutövare, utöver grundläggande åtgärder för att uppnå kundkännedom, ska vidta åtgärder för att avgöra om en kund eller en kunds verklige huvudman är en person i politiskt utsatt ställning.

Det föreslås också att skärpta åtgärder för kundkännedom alltid ska vidtas när en affärsförbindelse etableras eller enstaka transaktion utförs med en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat utanför EES. Skärpta åtgärder ska också vidtas i motsvarande situation med en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat inom EES eller en person i ledningen i en internationell organisation och risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism är hög. Bestämmelserna om skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom ska tillämpas även på familjemedlemmar och kända medarbetare till personer i politiskt utsatt ställning. När en person i politiskt utsatt ställning sedan minst 18 månader har upphört att utöva sina funktioner, ska bestämmelserna om skärpta åtgärder tillämpas till dess att personen inte längre anses medföra en risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vidare föreslås att en verksamhetsutövare som förlitar sig på åtgärder för att uppnå kundkännedom som har vidtagits av en utomstående ska utan dröjsmål få del av de uppgifter om kunden som den utomstående har inhämtas. Verksamhetsutövaren ska också på begäran utan dröjsmål få del av den dokumentation som ligger till grund för de uppgifter om kunden som den utomstående har inhämtat.

Utöver detta föreslås att risker som kan uppstå när det gäller nya produkter och affärsmetoder samt användning av ny teknik också ska ägnas särskild uppmärksamhet vid bedömningen av risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. En verksamhetsutövare föreslås bevara uppgifter om åtgärder som vidtagits vid granskning av transaktioner i fem år. Tiden ska räknas från det att transaktionen utfördes eller att verksamhetsutövaren avstod från att genomföra transaktionen.

Vidare föreslås att ett nytt kapitel med bestämmelser om behandling av personuppgifter införs i penningtvättslagen. Personuppgiftslagen är tillämplig om inte annat följer av det föreslagna kapitlet, som omfattar såväl helt och delvis automatiserad behandling av personuppgifter som manuellt strukturerad behandling. Känsliga personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för att bedöma om kunden är en person i politiskt utsatt ställning eller familjemedlem eller känd medarbetare till en sådan person samt för bevarande av uppgifter om åtgärder som vidtagits för att uppnå kundkännedom m.m.

Det föreslås också att verksamhetsutövare ska kartlägga och bedöma riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i verksamheten samt att denna bedömning ska dokumenteras och hållas uppdaterad.

När det gäller tillsyn föreslås att tillsynsmyndigheten får förelägga den som driver verksamhet som är anmälningspliktig enligt penningtvättslagen att anmäla sin verksamhet till Bolagsverket. Om anmälan inte görs ska tillsynsmyndigheten förelägga personen att upphöra med sin verksamhet. Bestämmelserna om tillsynsmyndighetens möjligheter att ingripa mot den som har åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamhet eller som har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet föreslås också ändras. Således föreslås att om verksamheten drivs av en fysisk person får denne föreläggas att upphöra med verksamheten. Om verksamheten drivs av en juridisk person får denne föreläggas att göra rättelse och, om rättelse inte görs, att upphöra med verksamheten. Den som har ett kvalificerat innehav av andelar i den juridiska personen får föreläggas att avyttra så stor del av andelarna eller aktierna så att innehavet därefter inte är kvalificerat eller, om innehavaren är en juridisk person, att byta ut den i dess ledning diskvalificerade personen. Tillsynsmyndigheten föreslås också få förelägga en verksamhetsutövare som överträder bestämmelser i penningtvättslagen eller i tillämpningsföreskrifter till denna lag att göra rättelse. Om rättelse inte görs, får tillsynsmyndigheten förelägga verksamhetsutövaren att upphöra med verksamheten. Detsamma ska gälla om verksamhetsutövaren inte lämnar tillsynsmyndigheten begärda upplysningar eller ger tillsynsmyndigheten tillgång till de handlingar om verksamheten som behövs för tillsynen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2015. Äldre bestämmelser ska gälla för tillsynsärenden som har inletts före ikraftträdandet.