Yttrande över Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, lagen (2002:598) om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar, lagen (2004:46) om värdepappersfonder, lagen (2004:297) om bank och finansieringsrörelse, lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (2010:om betaltjänster), försäkringsrörelselagen (2010:2043), lagen (2011:755) om elektroniska pengar, lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa finansieringsfonder, lagen (2014:97) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa finansieringsfoder, lagen (2014:798) om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa finansieringsfonder samt i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag.

I sak anges förslaget innebära att de uppgifter som finansiella företag enligt rörelselagstiftningen ska lämna till brottsutredande myndigheter ska lämnas utan dröjsmål och i elektronisk form. Vidare innebär förslaget att det uttrycks i lag att Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 924/2009 om gränsöverskridande betalningar i gemenskapen ska tillämpas också på gränsöverskridande betalningar i svenska kronor.

Det framgår av remissen att den sistnämnda lagändringen inte innebär någon förändring i sak och Regelrådets yttrande fokuserar därför i huvudsak på den del av förslaget som medför förändringar för företagen.