Yttrande över Finansiella företags uppgifter till Riksgäldskontoret och vissa betaltjänstfrågor

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Promemorian innehåller förslag till ändringar i följande författningar:

Lagen (1995:1571) om insättningsgaranti,
Lagen (2002:598) om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar,
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
Lagen (2010:751) om betaltjänster,
Lagen (2015:1016) om resolution,
Förordningen (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen,
Förordningen (2011:834) om insättningsgaranti och
Förordningen (2015:1034) om resolution.

De finansiella företagen – framför allt banker och kreditmarknadsföretag (kreditinstitut) – ska lämna vissa uppgifter till Riksgäldskontoret (i egenskap av garantimyndighet och resolutionsmyndighet) vid tillämpning av lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och lagen (2015:1016) om resolution. I en skrivelse till regeringen den 12 oktober 2015 har Finansinspektionen och Riksgäldskontoret begärt att de författningsändringar som krävs för att uppgifterna istället ska lämnas till Finansinspektionen genomförs.

Utöver det innehåller promemorian vissa betalmarknadsfrågor.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2020.