Yttrande över Finansiella instrument i distribuerade liggare och vissa frågor om värdepappersavveckling (SOU 2023:102)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Förslaget innebär att DLT-förordningen kompletteras med en ny lag för att förordningen ska kunna tillämpas på avsett sätt. Förslaget innebär även ändringar i aktiebolagslagen, bland annat vad gäller s.k. avstämningsbolag. Vidare föreslås att det ska finnas en möjlighet att i vissa fall avsluta ett avstämningskonto utan samtycke när kontohavaren är okänd.

Regelrådet bedömer att det inte går att utläsa hur stora de företag som berörs är och att förslagsställaren borde beskrivit storleken på berörda företag närmare. Samtliga övriga avsnitt i konsekvensutredningen redovisas på ett godtagbart sätt. Det framgår att det huvudsakligen är DLT-förordningen som innebär effekter för företag, men det finns ändå resonemang kring hur det föreslagna reglerna kan komma att påverka berörda företag. Det finns också ett utförligt resonemang kring alternativa lösningar, vilket Regelrådet uppskattar.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag