Yttrande över Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2015:8) om försäkringsrörelse. Det föreslås föreskrifter om vilka kostnader som försäkringsföretag får beakta när de fastställer avgifter för återköp och överföring av försäkringar och försäkringskapital. De kostnader som får beaktas är enligt förslaget personalkostnader, kostnader för utskrifter, porto och digitala utskick samt datakostnader.