Yttrande över Finansinspektionens föreskrifter om kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag (FFFS 2009:X)

Föreskriftsförslaget innehåller bestämmelser om rapporteringsskyldighet av kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag. Finansinspektionen anför i remissen att förslaget gäller nya föreskrifter samt att förändringarna i förhållande till nuvarande föreskrifter inte påverkar uppgifterna som företagen ska rapportera eller företagens system för detta. Finansinspektionen har inte upprättat någon konsekvensutredning.