Yttrande över Finansinspektionens förslag till ändrade föreskrifter med anledning av nya regler om likviditetsverktyg för fonder

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller Finansinspektionens förslag till ändringar i inspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder och föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Ändringarna gäller för fondbolag och förvaltningsbolag som förvaltar värdepappersfonder samt AIF[1]-förvaltare som förvaltar specialfonder. De föreslagna ändringarna innebär i huvudsak krav på fondförvaltarna att ha vissa rutiner och lämna viss information när de använder ett så kallat justerat fondandelsvärde[2].

Det anges att föreskriftsändringarna föranleds av förslaget till ändringar i lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF) och lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder (LAIF) i propositionen Ett likviditetsverktyg för fonder (prop. 2022/23:65, nedan propositionen)[3]. Regeringen föreslår en reglering av det likviditetsverktyg som på engelska brukar benämnas swing pricing. Syftet med swing pricing, eller justerat fondandelsvärde, är att motverka att de befintliga eller kvarvarande fondandelsägarna påverkas negativt av transaktionskostnader (vidare under Bakgrund och syfte i föreliggande yttrande)

I remissen föreslår Finansinspektionen att det införs en ny paragraf, 7 kap. 8 a §, i fondföreskrifterna som innebär att fondbolag ska ha lämpliga rutiner för att säkerställa en korrekt och enhetlig tillämpning av justerat fondandelsvärde. När det gäller förvaltningsbolag anges att en hänvisning till den nya paragrafen bör läggas till i 1 kap. 2 och 3 §§ fondföreskrifterna. När det gäller AIF-förvaltare föreslår Finansinspektionen att det införs en hänvisning till 7 kap. 8 a § fondföreskrifterna i en ny paragraf, 12 kap. 7 a §, i AIF-föreskrifterna

Finansinspektionen föreslår även att det införs en ny paragraf, 23 kap. 12 a §, i fondföreskrifterna, som anges innebära att om ett justerat fondandelsvärde används i värdepappersfonden ska fondbestämmelserna innehålla en tydlig beskrivning av hur det justerade fondandelsvärdet är utformat. Beskrivningen ska inkludera metoden för hur tröskelvärdet och justeringsfaktorn fastställs samt den högsta möjliga justeringsfaktor som kan tillämpas i fonden.

Ändringarna i föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

[1] AIF ståt för alternativ investeringsfond. Definitionen av en sådan fond är bred och träffar en rad olika verksamheter, gemensamt är dock att fonden inte kräver tillstånd enligt EU-reglerna för värdepappersfonder (Ucits-direktivet), se: https://www.fi.se/sv/marknad/sok-tillstand/fond-alternativ-investeringsfond/).

[2] I remissen anger förslagsställaren att ett justerat fondandelsvärde innebär att själva fondandelsvärdet justeras för att motverka att de befintliga eller kvarvarande fondandelsägarna påverkas negativt av transaktionskostnader som uppstår vid nettoflöden in i eller ut ur fonden

[3] https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2023/02/prop.-20222365

Det bakomliggande förslaget

Förslag