Yttrande över Finansinspektionens förslag till ändrade föreskrifter om kontracykliskt buffertvärde

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen föreslås ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:33) om kontracykliskt buffertvärde.

Förslaget innebär att det kontracykliska buffertvärdet enligt 7 kap. 1 § lagen (2014:966) om kapitalbuffertar ska vara 2 procent, till skillnad från dagens nivå som är 1,5 procent.