Yttrande över Finansinspektionens förslag till ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:1) om kapitaltäckning och stora exponeringar

Finansinspektionen föreslår ändringar i föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar (FFFS 2007:1). Föreskrifterna gäller för kreditinstitut, värdepappersbolag, betalningsinstitut och vissa fondbolag (i det följande kallade institut). Genom förslaget genomför Finansinspektionen ändringar i de så kallade CRD – direktiven 1 (Capital Requirement Directives). 2 I förslaget beaktas också riktlinjer som Europeiska banktillsynskommittén (CEBS) har tagit fram för områden som omfattas av dessa direktiv. Syftet med såväl ändringarna i direktiven som i Finansinspektionens förslag är att säkerställa att instituten är tillräckligt kapitaliserade för att möta de risker som verksamheten är utsatt för.