Yttrande över Finansinspektionens förslag till ändring i föreskrifter (FFFS 2013:8) om normalplan för skadeförsäkringsföretags beräkning av säkerhetsreserv

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:8) om normalplan för skadeförsäkringsföretags beräkning av säkerhetsreserv.

Enligt gällande rätt utgörs den maximala säkerhetsreserven i ett skadeförsäkringsföretag av det högsta av summan av de maximibelopp per försäkringsgren som följer av 4 och 5 §§, 100 prisbasbelopp enligt 2 kap. 7 § socialförsäkringsbalken (2010:110) eller tre gånger det högsta faktiska självbehållet för enskild risk. Enligt föreskriftsförslaget upphävs den sistnämnda av dessa variabler, den så kallade självbehållsregeln.

Vidare föreslås att 2 kap. 6 och 7 §§ och 3 kap. 2 § i nämnda föreskrifter ska upphöra att gälla. I 2 kap. 6 och 7 §§ regleras möjligheten för företag i en koncern vilka sinsemellan har rätt att lämna eller ta emot koncernbidrag enligt 35 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) och som istället för ovan nämnda regel hittills har kunnat tillämpa den så kallade koncernregeln. Koncernregeln har gått ut på att summan av koncernföretagens säkerhetsreserver får högst uppgå till summan av företagens maximala säkerhetsreserver, beräknade för varje enskilt företag enligt bestämmelserna i 2 kap. 1-5 §§ i nämnda föreskrifter. Ett företag som har valt att göra avsättningar till säkerhetsreserven på detta sätt har behövt ha Finansinspektionens medgivande för att istället kunna tillämpa reglerna i 2 kap. 1-5 §§. Som en följd av att koncernregeln upphör att gälla, föreslås även ett upphävande av 3 kap. 2 § om hur överskjutande belopp enligt koncernregeln hanteras.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016 och tillämpas på räkenskapsår som påbörjas den

1 januari 2016 eller senare. Övergångsbestämmelser föreslås för de företag som tillämpar självbehållsregeln per den 31 december 2015.