Yttrande över Finansinspektionens förslag till ändringar i föreskrifter med anledning av ändringar i 2004 års öppenhetsdirektiv samt en ny förordning om förbättrad värdepappersavveckling och om värdepapperscentraler

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Finansinspektionen uppger att ändringar måste göras i föreskrifterna FFFS 2007:17 om verksamhet på marknadsplatser respektive FFFS 2007:16 om värdepappersrörelse till följd av ändringar i EU-rätt och nationell lag. EU-rätten avser dels ändringar i Europaparlamentets och rådets öppenhetsdirektiv dels antagande av en ny förordning om förbättrad värdepappersavveckling och om värdepapperscentraler. Ändringarna i nationell rätt avser ändringar i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

De ändringarna som föreslås avser administrativa lättnader när det gäller finansiell rapportering på så sätt att kravet på utgivare av aktier när det gäller offentliggörande av delårsredogörelse eller kvartalsrapport upphävs, så vida inte aktieutgivaren själv valt att upprätta sådan redogörelse/rapportering. Om sådan redogörelse/rapportering upprättats, ska den visas upp för Finansinspektionen för att en inregistrering av värdepapperen ska få ske. Förslaget innebär även vissa följdändringar så att bestämmelser upphävs gällande formerna för sådan redogörelse/rapportering.

Finansinspektionens förslag innebär också att låneemissioner och emissioner av aktier inte längre ska omfattas av kraven som rör offentliggörande och information till börsen. Som följd av detta föreslås även att bestämmelser som handlar om sätten informationen ska offentliggöras på upphävs.

I förslaget föreslås vidare att bestämmelserna som rör krav på utgivare gällande information om ändring i bolagsordningen upphävs. Bestämmelser som rör undantag från dessa krav upphävs som en följd av detta.

Finansinspektionens förslag innebär även att de utgivare av värdepapper som får Sverige som hemmedlemsstat, ska omfattas av informationsplikten för överlåtbara värdepapper. Bestämmelser som rör undantag från dessa krav upphävs som en följd av detta. De utgivare som valt Sverige som hemmedlemsstat ska enligt förslaget offentliggöra regelbunden finansiell information på svenska eller engelska. Bestämmelsen om att offentliggöra och informera Finansinspektionen om valet av hemmedlemsstat upphävs, eftersom den anses överflödig.

Slutligen föreslås ändringar avseende anmälan av ändringar i innehav av aktier och vissa andra finansiella instrument till Finansinspektionen, när ändringen innebär att innehavet uppnår eller passerar vissa gränsvärden, så kallad flaggning. EU:s ändringsdirektiv innebär att fler finansiella instrument än idag ska omfattas av flaggningsskyldighet, vilket föranleder ändringar i föreskrifterna, så att kraven på en flaggningsanmälans innehåll även bör omfatta dessa nya finansiella instrument. Vidare ska anmälan innehålla uppgift om de finansiella instrumenten kan avvecklas fysiskt eller om de ger rätt till kontantavräkning. Därutöver ska anmälan innehålla uppgift om hur innehavet av rösträtt är fördelat mellan aktier och depåbevis, respektive övriga finansiella instrument.

De ändringar som föranleds av EU:s förordning om förbättrad värdepappersavveckling och om värdepapperscentraler, innebär att termen värdepappersförvaltare utmönstras och byts ut mot termen värdepapperscentral, vilket enligt förslagsställaren inte innebär någon ändring i sak. Vidare föreslås att värdepapperscentraler och deras ägare ska undantas från tillämpningen av reglerna om ägar- och ledningsprövning i marknadsplatsföreskrifterna.