Yttrande över Finansinspektionens förslag till ändringar i föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar

I remissen föreslår Finansinspektionen ändring i dels föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:1) om kapitaltäckning och stora exponeringar, dels föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering. Förslagen berör i första hand kreditinstitut, värdepappersbolag, vissa fondbolag och företag som ingår i finansiella företagsgrupper och innehåller bestämmelser om stora exponeringar, tillstånd för förändringar i interna riskklassificeringsmetoder, förlängning av kapitalkrav för vissa portföljer samt nya regler om offentliggörande av information. Ändringarna innebär bl.a. att ytterligare undantag får göras för institutexponeringar vid bestämmandet av stora exponeringar. Vidare innebär förslagen att institut som har fått tillstånd att använda interna riskklassificeringssystem och vill göra ändringar i dessa måste ansöka om tillstånd från Finansinspektionen enbart om förändringarna är väsentliga och inte som tidigare för alla förändringar. Den föreslagna ändringen om förlängning av kapitalkrav för vissa portföljer innebär att kapitalkravet för dessa portföljer kommer att vara oförändrat fram till den 31 december 2012. De nya reglerna om offentliggörande av information innebär dels att hanteringen av likviditetsrisker ska beskrivas, dels att företagen regelbundet ska lämna kvantitativ information om sin likviditetssituation. Bakgrunden till förslagen är bl.a. ändringar i EG-direktiv.