Yttrande över Finansinspektionens förslag till ändringar i föreskrifter om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen anges att Finansinspektionen föreslår ändringar i föreskrifter (FFFS 2014:14) om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter, som gäller för kreditinstitut och värdepappersbolag samt vissa filialer och koncerner med anledning av de ändrade redovisningsföreskrifterna som trädde i kraft den 1 januari 2016 (FFFS 2015:20). Det föreslås att vissa poster anpassas i blanketten ”Standardrapport” i bilaga 1 till rapporteringsföreskrifterna. De ändringar som nu föreslås innebär bland annat att begreppen ”gemensamt styrda företag” och ”ägarintressen” införs, samt att upplysningar som tidigare har ingått i ”poster inom linjen” tas bort från rapporteringen, och att en ny post ”fond för utvecklingsutgifter” läggs till. Utöver detta föreslås att raderna för rapportering av extraordinära intäkter och kostnader tas bort från resultaträkningen för att göra en anpassning till resultaträkningens uppställningsform enligt redovisningsföreskrifterna.