Yttrande över Finansinspektionens förslag till ändringar i föreskrifter på grund av EU:s bankpaket

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Promemorian innehåller förslag till ändringar i följande föreskrifter för att anpassa dem till EU:s så kallade bankpaket:

  • Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar,
  • Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningssystem i kreditinstitut och värdepappersbolag,
  • Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag samt
  • Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:4) om hantering av operativa risker.

Därutöver föreslås även nya föreskrifter om skyldighet för kreditinstitut som driver verksamhet genom filial i Sverige och som har sitt huvudkontor i ett tredjeland att rapportera vissa uppgifter.

Genom ändringarna införs de delar av kapitaltäckningsdirektivet[1] som myndigheten väntas få bemyndigande att införa i föreskrifter. Vissa ändringar görs också för att komplettera tillsynsfördordningen[2], som är direkt tillämplig i Sverige, i frågor där medlemsstaterna eller behöriga myndigheter har en valmöjlighet. Ändringarna som görs med anledning av kapitaltäckningsdirektivet berör bland annat ersättningar, filialrapportering och systemriskbuffertar. De nationella valen i tillsynsförordningen rör exempelvis frågor om likviditetsundergrupper och offentliggörande av information.

[1] Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag (kapitaltäckningsdirektivet).
[2] Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (tillsynsförordningen).

Taggar:

EU:s bankpaket