Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna råd om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer

Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer med anledning av regeringens proposition 2009/10:220 med förslag till en ny lag om betaltjänster. Genom den nya lagen genomförs Europaparlamentets och Rådets direktiv 2007/64 EG om betaltjänster. Remissen innehåller vidare följdändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:1) om kapitaltäckning och stora exponeringar, i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2009:3) om ägar- och ledarprövning.