Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna råd om ersättningssystem i finansiella företag

Föreskriftsförslagen gäller finansiella företag såsom bankaktiebolag, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag och fondbolag. Förslagen innehåller bestämmelser som ger en vägledning om hur ett företag ska mäta, styra och ha kontroll över de risker som företagets ersättningssystem kan medföra. Förslagen innebär att företagets ersättningssystem ska omfatta alla anställda och alla typer av förmåner. Vidare ska företagen ha en ersättningspolicy som anger hur ersättningssystemet är utformat. Det är företagets styrelse som beslutar om ersättningspolicyn. En kontrollfunktion ska inrättas som granskar företagets ersättningar och dessa ska årligen offentliggöras i samband med att årsredovisningen fastställs. Bakgrunden till förslagen är de rekommendationer gällande finanssektorns ersättningssystem som EU-kommissionen beslutade om i april 2009. På området finns även riktlinjer publicerade av Financial Stability Board (FSB) att ta hänsyn till.