Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna råd om placeringsriktlinjer samt riskhantering av tillgångar och derivatinstrument i försäkringsföretag och pensionsstiftelser

De föreslagna föreskrifterna bygger delvis på befintlig reglering och avser bl.a. ersätta Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:16) om placeringsriktlinjer och konsekvensanalys för institut som driver verksamhet avseende tjänstepension. Förslaget ansluter till de internationella principer som International Association of Insurance Supervisors (IAIS) har antagit och som Sverige har åtagit sig att följa och ska även tillgodose de rekommendationer som Internationella valutafonden (IMF) haft angående Finansinspektionens verksamhet. Syftet med de föreslagna föreskrifterna är att stärka rutinerna för hantering av risker i kapitalförvaltning, i synnerhet de risker som följer av den ökande användningen av derivatinstrument och liknande finansiella instrument. Samtliga försäkringsföretag kommer att omfattas av nya regler om riskhantering, bl.a. krav på scenariotest och rutiner och åtgärdsplaner vid en försämrad marknadssituation. Vidare föreslås utökade kompetenskrav för anställda och styrelser samt att kontrollerande funktioner ska vara åtskilda från de funktioner som initierar transaktioner. Pensionsstiftelser berörs bara av förslagen om placeringsriktlinjer och konsekvensanalys.