Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter om ersättningssystem m.m.

Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portföljförvaltning. Syftet är att skapa ett regelverk baserat på EU-direktivens 1 bestämmelser om hur företagen ska mäta, styra, rapportera och ha kontroll över de risker som systemen för ersättningar till anställda kan medföra. Genom regleringen genomförs de