Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter om försäkringsföretags val av räntesats för att beräkna försäkringstekniska avsättningar

Finansinspektionen har i sin tillsyn konstaterat att nuvarande regler för försäkringsföretags val av räntesats för att beräkna försäkringstekniska avsättningar är otydliga och ger utrymme för tolkningsmöjligheter, vilket i praktiken har lett till att försäkringsföretag väljer olika räntesatser för att beräkna försäkringstekniska avsättningar utan att det finns objektiva skäl för detta. Finansinspektionen föreslår därför nya föreskrifter och allmänna råd på området, vilka innebär att en ny metod införs för val av räntesats vid beräkning av försäkringstekniska avsättningar. Metoden utgör en anpassning till den metod som förväntas införas genom Solvens 2-direktivet. De nya föreskrifterna och allmänna råden föreslås träda i kraft den 31 december 2013, samtidigt som nu gällande föreskrifter och allmänna råd på området, FFFS 2011:22, upphävs.

Taggar:

räntesats