Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag

Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (CRR). Tillsammans med CRD 4 (Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU) utgör CRR det Europeiska genomförandet av den så kallade Basel 3-överenskommelsen. CRR börjar gälla den 1 januari 2014 och ersätter större delen av det nuvarande svenska kapitaltäckningsregelverket men måste kompletteras av behörig myndighet för att berörda institut ska kunna tillämpa den.

Föreslagna föreskrifter kompletterar reglerna i CRR vad avser beräkningen av kapitalbas och kapitalbaskrav. Genom förslaget införs också Basel 3-överenskommelsen om beräkningar av kapitalbas och kapitalbaskrav så snart det är möjligt inom ramen för CRR och CRD 4. CRR ger flera valmöjligheter som exempelvis att under olika övergångsperioder fasa in skilda nivåer på krav. Finansinspektionen föreslår att flertalet av dessa övergångsregler inte ska tillämpas.