Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter om tjänstepensionsverksamhet

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till föreskrifter (FFFS 20XX:XX) om tjänstepensionsverksamhet och föreskrifter (FFFS 2019:XX) om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag. Förslaget innehåller regler om hur företagen ska beräkna sina försäkringstekniska avsättningar och riskkänsliga kapitalkrav. Det innehåller också bestämmelser om tjänstepensionsföretagens kapitalbas, system för företagsstyrning och investeringar, liksom om den information som företagen ska lämna till bland annat försäkrade. Vidare föreslås nya föreskrifter om rapportering och redovisning.