Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter om valutaväxling och annan finansiell verksamhet

Regelrådets bedömning

Regelrådets uppdrag är att granska konsekvensutredningar till förslag som kan få effekter av betydelse för företag. Det nu remitterade ärendet innehåller inte någon konsekvensutredning, då förslagsställaren bedömer att förslagen inte kommer att påverka konsekvensutredningen i ursprungsremissen. Regelrådet har, som framgår ovan, yttrat sig över ursprungsremissen vid sammanträde den 26 oktober 2023, och då funnit brister i konsekvensutredningen, exempelvis gällande berörda företag utifrån antal och storlek, liksom förslagets påverkan på företagens administrativa kostnader. Utifrån Regelrådets uppdrag att granska konsekvensutredningar kan Regelrådet konstatera att det hade varit intressant att få del av de eventuella ändringar och kompletteringar i konsekvensutredningen som förslagsställaren kan ha gjort till följd av remissinstansernas synpunkter – eller förslagsställarens syn på varför sådana ändringar inte behövs.

Vad gäller de förtydliganden som har gjorts i regelverket har Regelrådet inga synpunkter i sak på dessa.

Vad gäller ansökningsblanketterna så erfar Regelrådet att förslagsställaren har tagit till vara på remissinstansernas synpunkter på blanketterna, och omarbetat ärendet till följd av det. Regelrådet ser positivt på det, då en så smidig ansökningsprocess som möjligt är till gagn för berörda. I övrigt har Regelrådet inte några synpunkter i sak på ansökningsblanketterna.

Det bakomliggande förslaget

Förslag