Yttrande över Finansinspektionens förslag till föreskrifter om valutaväxling och annan finansiell verksamhet

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Sammantagen bedömning

Det nu remitterade ärendet gäller förslag till regler som specificerar vilka uppgifter en ansökan om registrering av valutaväxling och annan finansiell verksamhet ska innehålla. Föreskrifterna härleder från de ändringar i LVA som föreslås träda i kraft den 1 januari 2024. Regelrådet kan konstatera att de ytterligare pålagorna för berörda verksamheter uppkom i och med de föreslagna ändringarna i LVA. Regelrådet kan likaså konstatera att en kvantifiering av de administrativa kostnaderna utelämnades i promemorian Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut.[1] Regelrådet vill i det avseendet påminna om att det är varje förslagsställares ansvar att beskriva ett förslags påverkan på företagens kostnader – såväl kvalitativt som kvantitativt. Regelrådet har förståelse för de utmaningar som en myndighet får gällande kvantifiering i samband med utarbetandet av föreskrifter, när förslagets effekter på företagens administrativa kostnader inte har tydliggjorts tidigare i regelkedjan.

Regelrådet kan dock inte bortse från att då det är fråga om tillkommande krav, samt inlämnande av uppgifter till tillsynsmyndighet, är frågan om förslagets påverkan på företagens administrativa kostnader central. Avsaknaden av en kvantifiering får därför bäring på den sammantagna bedömningen av konsekvensutredningen. Utöver det har beskrivningen av berörda företag utifrån antal och storlek bedömts som bristfällig, liksom om särskilda hänsyn kan tas till små företag vid reglernas utformning.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

[1] Se ärende RR 2022-170, beslut vid sammanträde den 26 oktober 2022.

Det bakomliggande förslaget

Förslag