Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om återhämtningsplaner och koncernåterhämtningsplaner

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Finansinspektionen (FI) föreslår nya föreskrifter som innehåller bestämmelser om vad bankers, kreditmarknadsföretags och värdepappersbolags återhämtningsplaner ska innehålla. Genom föreskrifterna genomförs dels avsnitt A i bilagan till krishanteringsdirektivet , dels artiklarna 5-9 i direktivet. Det föreslås att innehållet i återhämtnings – och koncernåterhämtningsplanerna ska överensstämma med vad som anges i avsnitt A. Utöver innehållskraven för planerna föreslås också vissa andra krav som ställs i samband med upprättandet av planerna. Förutom att överensstämma med avsnitt A i bilagan ska koncernåterhämtningsplaner också bl.a. innehålla en analys om förekomsten och hanteringen av de väsentliga praktiska eller juridiska hinder som kan uppstå vid genomförande av skyndsamma gränsöverskridande åtgärder. För både återhämtningsplan och koncernåterhämtningsplan föreslås att det vid utformningen ska tas hänsyn till verksamhetens art, omfattning och komplexitet. Hänsyn ska också tas till verksamhetens riskprofil och grad av sammankoppling med andra företags verksamheter och med det finansiella systemet i allmänhet. Företagets eller koncernens aktieägarstruktur, associationsform och storlek ska också beaktas. FI benämner i och med det att en proportionalitetsprincip införs i föreskrifterna. Ikraftträdandedatum för föreskrifterna föreslås till den 1 februari 2016.