Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till Finansinspektionens föreskrifter om amortering av krediter mot säkerhet i form av pant eller motsvarande i bostad. Förslaget görs mot bakgrund av att regeringen föreslagit en ny bestämmelse om amorteringskrav i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Förslaget bygger på det förslag som Finansinspektionen remitterade den 11 mars 2015. Regelrådet yttrade sig över detta ärende vid sitt sammanträde den 16 april 2015 (Dnr RR-2015-0120).

I remissen anges att förslaget avser nya bolån som överstiger 50 procent av bostadens marknadsvärde. Sådana lån ska omfattas av ett amorteringskrav. Med nya bolån avses lån som lämnas mot säkerhet i en bostad i Sverige efter att de föreslagna föreskrifterna börjat gälla. I remissen föreslås att amorteringstakten tillåts avta när hushållet når en något lägre belåning. Det föreslås även att bolåneföretagen får, om det under kreditens löptid skulle uppstå särskilda skäl, medge att en kredittagare under en begränsad period inte amorterar enligt föreslagna föreskrifter. Exempel på särskilda skäl anges vara arbetslöshet, sjukdom eller dödsfall i familjen. Vidare föreslås det bland annat att ett företag får, vid nyutlåning som avser förvärv av en bostad som är nyproducerad, medge att den kredittagare som förvärvar bostaden för första gången inte amorterar enligt dessa föreskrifter.