Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om krav på amortering av nya bolån

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till Finansinspektionens föreskrifter om amortering av krediter mot säkerhet i form av pant i bostad.

Föreskrifterna anges omfatta bolån som lämnas av kreditinstitut, det vill säga banker och kreditmarknadsföretag (bolåneföretag). De nya reglerna föreslås gälla från och med den 1 augusti 2015.

I remissen anges att förslaget avser nya bolån som överstiger 50 procent av en bostads värde. Sådana nya bolån ska omfattas av ett amorteringskrav. Med nya bolån avses lån som lämnas mot säkerhet i en bostad i Sverige efter att de föreslagna föreskrifterna börjar gälla. Vidare anges att eftersom riskerna stiger ju högre belåning ett hushåll har på sitt bolån, är det motiverat att utforma amorteringskravet progressivt, så att amorteringstakten tillåts avta när hushållet når en något lägre belåning. Enligt förslaget ska nya bolån som överstiger 70 procent av bostadens värde amorteras med minst 2 procent (av de totala bolånen) per år när lånen uppgår till mellan 50 och 70 procent av bostadens värde. Värderingen av bostaden ska utgå från marknadsvärdet. En kontinuerlig marknadsvärdering anges emellertid kunna innebära att regleringen riskerar att förstärka konjunktur- och marknadssvängningar eftersom amorteringarna minskar vid bostadsprisuppgångar och ökar vid bostadsprisnedgångar. För att minska denna risk ska en omvärdering av en bostad inte få göras oftare än vart femte år, anges i remissen. Därutöver ska enligt remissen en omvärdering endast få göras vid avsevärda värdeförändringar som inte beror på den allmänna prisutvecklingen på bostadsmarknaden (exempelvis värdestegring på grund av genomförd renovering).

I remissen föreslås även att bolåneföretagen får medge att en bolånetagare inte amorterar under en begränsad period om det finns särskilda skäl. Exempel på sådana särskilda skäl anges vara arbetslöshet, sjukdom och dödsfall i familjen.

Om förslagets bakgrund anges bland annat följande i remissen. De svenska hushållens skuldsättning, beräknat som lån i förhållande till disponibel inkomst, är hög i en internationell och historisk jämförelse. Högt skuldsatta hushåll anges kunna innebära en risk, både för den finansiella stabiliteten och för den svenska ekonomin som helhet. Om hushållen inte kan betala tillbaka sina skulder kan de företag som lämnar lån till hushållen göra förluster, vilket kan hota den finansiella stabiliteten. Finansinspektionen bedömer emellertid att risken för att hushållen inte ska klara av att betala sina bolån och att företagen som lämnar bolånen ska drabbas av väsentliga kreditförluster är begränsad i nuläget. Det anges dock att Finansinspektionens uppgift också är att motverka finansiella obalanser i syfte att stabilisera kreditmarknaden. En obalanserad utveckling på kreditmarknaden anges kunna orsaka stora svängningar i ekonomin som i sin tur kan leda till betydande samhällsekonomiska kostnader.