Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd med anledning av genomförandet av Solvens 2-direktivet

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Finansinspektionen (Fi) föreslår:

– regler om hur de försäkringstekniska avsättningarna och det primära solvenskapitalkravet enligt standardformeln ska beräknas

– förutsättningar för att få tillstånd att använda en intern modell för beräkningar,

– regler för försäkringsföretagens riskhantering,

– regler för att beräkna det gruppbaserade solvenskapitalkravet samt

– regler om såväl EU-gemensam som nationell tillsynsrapportering.

De föreslagna reglerna har i så stor utsträckning som möjligt utformats på ett sätt som ligger nära Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet av den 25 november 2009 inklusive de ändringar som har införts genom Omnibus 2-direktivet (nedan S2-direktivet). På vissa områden har dock kompletterande eller utfyllande regler föreslagits. Fi föreslår också vissa regler utöver S2-direktivet som de bedömer vara nödvändiga för att säkerställa ett gott konsumentskydd och en fungerande tillsyn.

Större delen av remissen utgörs av förslag till Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsrörelse. Denna föreskrift kallas nedan, liksom i remissen, för huvudföreskriften. I övrigt föreslås föreskrifter och allmänna råd om tillsynsrapportering för försäkringsrörelse, föreskrifter om övergångsbestämmelser för försäkringsrörelse, ändring av föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2013:8) om normalplan för skadeförsäkringsföretags beräkning av säkerhetsreserv, ändring av föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:39) om information som gäller försäkring och tjänstepension, ändring av föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:26) om årsredovisning i försäkringsföretag, föreskrifter om försäkringsrörelse som försäkringsgivare från tredje land driver i Sverige samt föreskrifter om placeringsriktlinjer och konsekvensanalys för pensionsstiftelser.