Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya regler om att fondbolag m.fl. ska beakta hållbarhetsfaktorer och integrera hållbarhetsrisker

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen ingår förslag till ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder. Det ingår också förslag till ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse.

I sak anges de föreslagna ändringarna i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder (fondföreskrifterna) innebära att bolagen ska integrera och beakta hållbarhetsrisker samt beakta investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Det handlar bland annat om att beakta och integrera hållbarhetsaspekterna vid tillämpning av organisatoriska krav och aktsamhetskrav. Företagen ska ha resurser och personal som har den kunskap som krävs för att beakta hållbarhetsaspekterna. Företagen ska också identifiera de typer av intressekonflikter som kan uppstå när hållbarhetsaspekterna integreras i deras processer. Ändringarna anges gälla för fondbolag respektive förvaltningsbolag. Ändringarna i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse (värdepappersföreskrifterna) anges omfatta hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrelaterade mål inom produktstyrningskrav och anges gälla för värdepappersinstitut. Hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrelaterade mål ska beaktas när ett värdepappersinstitut specificerar målgruppen för ett finansiellt instrument. Hållbarhetsaspekter ska också presenteras på ett transparent sätt. Ändringarna anges också gälla även för viss verksamhet som fondbolag och AIF-förvaltare driver. Slutligen anges att de förändringar som föreslås avseende föreskrifterna om förvaltare av alternativa investeringsfonder (FFFS 2013:10) är av redaktionell karaktär.

Det bakomliggande förslaget

Förslag