Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Insynen i vilka räntor på bostadskrediter som företagen erbjuder och vad som påverkar räntesättningen är idag begränsad. De räntor som företagen använder sig av i sin marknadsföring kan skilja sig mycket från de räntor som konsumenterna betalar för sina bostadskrediter. Finansinspektionen föreslår därför nya föreskrifter som innebär att banker och kreditmarknadsföretag som erbjuder bostadskrediter till konsumenter ska informera om räntan på dessa krediter. Förslaget innebär att informationen ska innehålla den genomsnittliga räntan för varje räntebindningstid som företaget erbjuder i sin marknadsföring. Den genomsnittliga räntan ska redovisas för aktuell månad tillsammans med historik för de senaste tolv månaderna. Det föreslås även att företagen ska vara skyldiga att informera om vilka omständigheter som är hänförliga till konsumenten, krediten eller säkerheten som beaktas vid räntesättningen. Syftet med förslaget är således att öka öppenheten kring räntesättningen på bostadskrediter och därmed minska konsumenternas informationsunderläge gentemot företagen.