Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya regler om verksamhet med bostadskrediter

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter om verksamhet med bostadskrediter, samt följdändringar i ett antal andra föreskrifter. Föreskriftsförslaget om verksamhet med bostadskrediter innehåller bland annat bestämmelser om vad ansökan ska innehålla, om krav på verksamheten, ägar- och ledningsprövning samt krav på personalens kunskap och kompetens.