Yttrande över Finansinspektionens promemoria En ny ordning för redovisningstillsyn

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Finansinspektionen (FI) lämnar i promemorian ett förslag till en ny ordning för redovisningstillsyn i Sverige med förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Den nya ordningen innebär att ett privaträttsligt organ ska utföra övervakningen av emittenternas finansiella information. FI ska ansvara för eventuella ingripanden mot de emittenter som har överträtt gällande bestämmelser. Om det privaträttsliga organet finner att en emittent har överträtt någon eller några tillämpliga bestämmelser om upprättandet av regelbunden finansiell information, ska det uppmana emittenten att vidta rättelse samt rapportera överträdelsen till FI, i de fall överträdelsen inte är ringa eller emittenten vid en ringa överträdelse inte följer organets uppmaning. FI har i sådana fall att självständigt pröva om ett ingripande ska ske mot emittenten ifråga. FI ska som central behörig myndighet enligt öppenhetsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad) bära det slutliga ansvaret för övervakningen av emittenternas regelbundna finansiella information. FI har för avsikt att delegera utförandet av redovisningstillsynen till Nämnden för svensk redovisningstillsyn som kommer att vara ett sakorgan inom Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden (nedan Föreningen).

Emittenter som omfattas av reglerna om offentliggörande av finansiell information ska genom årliga avgifter bekosta den övervakning som bedrivs. De avgifter som tas ut ska vara skäliga. Om en emittent inte betalar avgiften till det privaträttsliga organet bör organet kunna överlämna övervakningen av emittenten till FI. Då FI kommer att fortsatt utföra viss verksamhet avseende redovisningstillsyn bör regeringen även i fortsättningen ha möjlighet att föreskriva avgifter från emittenter till FI. FI kommer att ta ut avgifter från samtliga emittenter för att bekosta sin verksamhet avseende redovisningstillsyn.

Förslaget innebär att den nya ordningen för redovisningstillsyn ska träda i kraft den 1 januari 2019