Yttrande över Finansinspektionens remiss om förslag till ändring av föreskrifter om ägar- och ledningsprövning

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om ägar- och ledningsprövning (tidigare FFFS 2007:22) samt förslag om ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse (FFFS 2007:16) och om verksamhet på marknadsplatser (FFFS 2007:17). Såvitt Regelrådet kan bedöma innebär ett genomförande av förslagen ökade administrativa kostnader för företag i form av mer omfattande inrapporteringskrav. Den konsekvensanalys som gjorts i ärendet innehåller inte någon närmare diskussion om storleken av denna kostnadsökning eller om möjliga alternativa lösningar. Mot denna bakgrund kan Regelrådet inte tillstyrka förslagen.