Yttrande över Fiskeriverkets förslag till ändringar i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) avseende överförbara fiskerättigheter

Det remitterade förslaget har flera formella brister. Rubriken till de föreskrifter som föreslås ändras har i remissen getts tre olika lydelser. Förslaget innehåller inte heller någon ingress som anger exempelvis vilka paragrafer som avses ändras eller om fråga är om införande av helt nya paragrafer. Det går därför inte att utläsa i vad mån förslaget innebär ändringar i förhållande till nuvarande regler och – i brist på övergångsbestämmelser – på vilka faktiska omständigheter de nya reglerna ska börja tillämpas.