Yttrande över Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget (SOU 2020:5)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Delbetänkandet innehåller förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229), ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete och ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244). Det föreslås att rutavdraget utökas med fyra tjänster,

–          tvätt vid tvättinrättning, inklusive transport av tvätten,

–          möblering av bostad, inklusive montering av nya möbler,

–          transport av bohag till andhandsbutiker, loppmarknader och liknande där bohaget kan komma till återanvändning samt till och från magasinering samt

–          enklare tillsyn av bostad exempelvis ett fritidshus, så kallad trygghetstjänst.

Det föreslås också att taket för rutavdraget ska höjas till 75 000 kronor per person och beskattningsår.

För att finansiera förslagen innehåller delbetänkandet även förslag om justerad flygskatt. För det förslaget finns dock inget förslag till författning varför det inte behandlas ytterligare i detta yttrande.

Taggar:

rutavdrag