Yttrande över Fler veckor med omställnings-studiestöd – för stärkt konkurrenskraft, säkrad kompetensförsörjning och livslångt lärande (Ds 2022:29)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller promemorian Fler veckor med omställningsstudiestöd – för stärkt konkurrenskraft, säkrad kompetensförsörjning och livslångt lärande (Ds 2022:29).

Promemorian innehåller förslag till ändring i lagen (2022:856) om omställningsstudiestöd.
Det föreslås att omställningsstudiestöd får lämnas utöver de 44 veckor som redan anges i
21 §[1] när det har gått minst 15 år efter att den studerande har fått de första 22 veckorna med helt eller motsvarande antal veckor med en del av helt stöd. Omställningsstudiestöd får i dessa fall lämnas under ytterligare sammanlagt högst 22 veckor till den studerande som får helt stöd. Till den studerande som får en del av ett helt stöd får omställningsstudiestöd lämnas under ytterligare sammanlagt högst

  • 29 veckor vid 75 procent av helt stöd,
  • 36 veckor vid 60 procent av helt stöd,
  • 44 veckor vid 50 procent av helt stöd,
  • 55 veckor vid 40 procent av helt stöd,
  • 110 veckor vid 20 procent av helt stöd.

I förordningen (2022:857) om omställningsstudiestöd föreslås en följdändring med anledning av ovan.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

[1] 21 § lagen (2022:856) om omställningsstudiestöd lyder:
Omställningsstudiestöd får lämnas under sammanlagt högst 44 veckor till den studerande som får helt stöd.
Till den studerande som får en del av helt stöd får omställningsstudiestöd lämnas under sammanlagt högst
1. 58 veckor vid 75 procent av helt stöd,
2. 73 veckor vid 60 procent av helt stöd,
3. 88 veckor vid 50 procent av helt stöd,
4. 110 veckor vid 40 procent av helt stöd, och
5. 220 veckor vid 20 procent av helt stöd.

Trots första och andra styckena får omställningsstudiebidrag från och med det kalenderår då den studerande fyller 61 år lämnas under sammanlagt högst tio veckor till den studerande som får helt stöd och motsvarande antal veckor till den studerande som får en del av helt stöd.

 

Det bakomliggande förslaget

Förslag